Mål: P 7559-21

”Planavgiftstaxan” NJA 2022 s. 763

Prejudikat

Det har ansetts förenligt med regleringen i plan- och bygglagen samt självkostnads- och likställighetsprinciperna att i samband med ett beslut om bygglov ta ut planavgift enligt den taxa som gällde vid bygglovsbeslutet.