Mål: T 3401-22

”Smyckets vikt” NJA 2023 s. 373

Prejudikat

När Kronofogdemyndigheten lämnar enkla och lättkontrollerade sakuppgifter som kan antas ha betydelse för köparen om egendom som ska säljas exekutivt, ansvarar myndigheten för att uppgifterna är korrekta. Om sådana uppgifter är felaktiga i någon mer beaktansvärd grad bör myndighetens uppgiftslämnande normalt anses som fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen. Kronofogdemyndigheten ansvarar för sakuppgifter som härrör från någon som myndigheten anlitat, så länge myndigheten inte tydligt tar avstånd från uppgifterna.