Mål: Ö 2239-22

”Advokaten och arvodesdebiteringen” NJA 2022 s. 791

Prejudikat

En advokat har vid arvodesdebitering och i kontakter med klienten om debiteringen åsidosatt god advokatsed i flera avseenden. Han har därför uteslutits ur Sveriges advokatsamfund. Även fråga om Högsta domstolen kan pröva andra beslut som har fattats av disciplinnämnden i samband med en uteslutning.