Mål: Ö 7528-22

"Påföljdsrättelsen" NJA 2023 s. 493

Prejudikat

Det har inte funnits förutsättningar för tingsrätten att besluta om rättelse av domslutet i en brottmålsdom som hade fått laga kraft.