Mål: Ä 4357-22

"Klockan i mittkonsolen" NJA 2023 s. 570

Prejudikat

En klocka som förvarats i mittkonsolen i en bil har ansetts vara i förarens besittning på det sätt som krävs för tillämpning av äganderättspresumtionen i 4 kap. 18 § första stycket utsökningsbalken.