Mål: Ö 992-22

”Lastageplatserna på Skaftölandet” NJA 2023 s. 104

Prejudikat

Ägaren till en fastighet som har del i en samfällighet ska normalt anses vara sakägare vid en förrättning som innebär en överföring av andelar i samfälligheten mellan andra fastigheter, även om antalet delägarfastigheter eller andelstalen inte påverkas.