Mål: B 3687-22

Begäran om förhandsavgörande

Insiderbrott.

Högsta domstolen begär att EU-domstolen genom förhandsavgörande besvarar följande frågor.

  1. Krävs det att ett offentliggörande har gått till på det sätt som anges i artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen för att information ska anses ha offentliggjorts enligt artikel 7.1 a) i förordningen?
  2. Om offentliggörande kan ske på annat sätt, vilka omständigheter ska beaktas vid bedömningen av om informationen ska anses ha offentliggjorts i den mening som avses i artikel 7.1 a)?

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål avseende insiderbrott. Målet aktualiserar bl.a. frågan om hur definitionen av insiderinformation förhåller sig till offentlig handling (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt, mål B 11788-20)