Mål: Ö 5580-22

NJA 2023 s. 157

Prejudikat

Resning. Tillämpningen av ettårsfristen i 58 kap. 4 § rättegångsbalken vid resning i ett faderskapsmål till förmån för ett underårigt barn.