Mål: Ö 93-23

Prövningstillstånd

Inom ramen för ett mål om upphävande respektive fastställande av faderskap har hovrätten beslutat att en rättsgenetisk undersökning ska genomföras av en avliden person. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd. I målet aktualiseras frågan om det finns anledning att anta att den utpekade fadern har haft samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och hur proportionalitetsbedömningen ska göras. (Svea hovrätt, mål T 4914-22)