Mål: T 385-23

Prövningstillstånd

Mark- och miljömål. Målet gäller frågan om en vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel kan omfattas av en sådan särskild rättighet som avses i 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, trots att verksamheten vid ikraftträdandet av bestämmelsen omfattades av ett lagakraftvunnet och gällande förbud (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål M 5221-21)