Mål: ÖP 1730-23

”Bygg- och miljönämndens överklagande" NJA 2023 s. 1001

Prejudikat

En byggnadsnämnd avvisade ett överklagande av ett beslut att bevilja bygglov på grund av att överklagandet ansågs ha kommit in för sent. Mark- och miljödomstolen undanröjde avvisningsbeslutet och återförvisade målet till nämnden. Nämnden har haft rätt att överklaga detta avgörande.