Mål: B 548-23

Begäran om förhandsavgörande

Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande
bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Högsta domstolen begär att EU-domstolen genom förhandsavgörande
besvarar följande frågor.

 1. Kan ett meddelande om att en viss person har förts upp på en
  insiderförteckning och är förhindrad att sälja aktier i en emittent vara
  av tillräckligt specifik natur för att utgöra insiderinformation enligt
  artikel 7.2 i marknadsmissbruksförordningen, även om skälen till att
  personen förts upp inte framgår?

 2. Om så är fallet, under vilka förutsättningar?

 3. Har det betydelse vid prövningen av om ett sådant meddelande
  som anges i fråga 1 utgör insiderinformation, om emittentens
  bedömning att de omständigheter som gjorde att personen fördes upp
  på insiderförteckningen utgjorde insiderinformation var korrekt?

 4. Har det betydelse vid prövningen av om ett sådant meddelande
  som anges i fråga 1 utgör insiderinformation, om den information som
  framgår av meddelandet var korrekt?

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt avser frågan om viss information har utgjort insiderinformation (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt mål B 9251-21)