Mål: Ö 1217-23

Prövningstillstånd

En socialnämnd yrkade att vårdnaden om ett barn skulle flyttas över till barnets familjehemsföräldrar med stöd av 6 kap. 8 § föräldrabalken. Tingsrätten biföll talan med stöd av 6 kap. 8 a § föräldrabalken. Frågan i målet är om socialnämnden i en sådan situation har rätt att överklaga beslutet. (Svea hovrätt mål T 15012-22)