Mål: Ö 1217-23

”Socialnämnden och klagointresset” NJA 2023 s. 1029

Prejudikat

Socialnämnden har i ett mål om överflyttande av vårdnad inte ansetts kunna överklaga en dom när domstolen flyttat över vårdnaden till särskilt förordnade vårdnadshavare med tillämpning av ett annat lagrum än det som socialnämnden åberopat som grund för talan.