Mål: B 7581-22

”Utlämning och dubbel straffbarhet II” NJA 2023 s. 675

Prejudikat

Utlämning för straffverkställighet. Bedömningen av om en gärning motsvarar brott enligt svensk lag kan variera med hänsyn till det slag av brott som utlämningen avser. Kravet på dubbel straffbarhet ska i vissa situationer tillämpas särskilt strikt.

Samma dag avgjordes på motsvarande sätt mål B 7582-22.