Mål: P 2169-23

Prövningstillstånd

I målet aktualiseras frågan om nämndens beslut att meddela startbesked för byggåtgärder innebär att nämnden vid en senare prövning är förhindrad att vägra slutbesked på grund av startbeskedets negativa rättskraft. (Svea hovrätt, Mark och miljööverdomstolen, mål P 12528-21)