Mål: ÖF 6811-22

”Sjövistet på Värmdö”

Prejudikat

Klagan över domvilla gällande en lantmäterimyndighets beslut om fastighetsregleringar avseende en samfällighet med sjöviste. Förrättningsbesluten har undanröjts i viss del eftersom en person, som påstått sig vara nyttjanderättshavare eller servitutshavare och som använt samfälligheten under flera år, felaktigt inte behandlats som sakägare vid förrättningarna. Även fråga om fördelning av rättegångskostnader.