Mål: P 3650-23

Prövningstillstånd

I målet aktualiseras frågorna om klaganden ska anses vara byggherre i plan- och bygglagens mening och om han kan påföras byggsanktionsavgift. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål T 7959-22)