Mål: T 2603-23

Prövningstillstånd

Målet avser giltigheten av ett villkor i ett tomträttsavtal enligt vilket är tomträttshavaren är skyldig att avröja fastigheten, vid äventyr av att fastighetsägaren annars tar över byggnaderna eller avröjer dem på tomträttshavarens bekostnad. (Hovrätten för Västra Sverige, mål T 2935-22)