Mål: T 3523-23

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål om skadestånd. I målet aktualiseras frågan hur bedömningen av om en rådgivare agerat vårdslöst förhåller sig till uppdragsgivarens medvetenhet om sitt eget risktagande. (Svea hovrätt, mål T 11525-21)