Mål: T 3706-23

Prövningstillstånd

Målet rör omprövning av tomträttsavgäld för en fastighet i Stockholms innerstad. I målet aktualiseras främst frågan vilken avgäldsränta som ska tillämpas. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, mål F 15058-21)