Mål: T 2760-23

Prövningstillstånd

Målet aktualiserar frågan om när preskriptionstiden ska börja löpa för en skadeståndsfordran som grundar sig på överträdelser av Europakonventionen. (Göta hovrätt, mål T 2839-22)