Mål: B 763-23

”Utlämning och dubbel straffbarhet III” NJA 2023 s. 1156

Prejudikat

Utlämning för brott. Högsta domstolens prövning enligt 10 § utlämningslagen av om preskription skulle ha inträtt enligt svensk rätt ska utgå från lagens innehåll vid tidpunkten för prövningen, vilket innebär att eventuella övergångsbestämmelser inte ska tillämpas.