Mål: B 7301-23

Prövningstillstånd

Fråga om ett uppsåtligt brott mot 21 kap. 1 § aktiebolagslagen (förbudet mot s.k. närståendelån) ska anses vara av sådan art att det finns en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Prövningstillstånd har meddelats i fråga om påföljd med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett gällande den åtalade gärningen (partiellt PT). (Hovrätten för Västra Sverige, mål T 5780-22)