Mål: T 5171-23

Prövningstillstånd

Ett bolag beslutade om vinstutdelning till sitt moderbolag och försattes senare i konkurs. Konkursboet har väckt talan mot moderbolaget och yrkat att det ska betala ett belopp som motsvarar vad som delats ut. Målet aktualiserar frågor om försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen och om skyldigheten att upprätta ett motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 § samma lag. (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål T 538-23)