Mål: Ö 2879-23

Prövningstillstånd

Frågan i målet är om avvisning av talan om faderskap enligt forumregeln i 3 kap. 7 § andra stycket andra meningen föräldrabalken kan ske utan invändning av part. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål Ö 815-23)