Mål: B 3070-23

Prövningstillstånd

Klagandena har dömts för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Hovrätten har funnit utrett att de tillsammans och i samförstånd olovligen tagit en motorbåt och därefter färdats med båten nedför en älv. I målet aktualiseras frågan om klagandena har brukat båten såsom ett fortskaffningsmedel. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i vad hovrätten har funnit utrett om de faktiska omständigheterna.(Hovrätten för Övre Norrland mål B 713-22)