Mål: T 5269-23

Prövningstillstånd

Fel i köpt vara (virke). Högsta domstolen har meddelat ett partiellt prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning att virket var behäftat med fel och att köparen inte fråntagits möjligheten att åberopa felen på den grunden att köparen inte följt en uppmaning att undersöka virket före köpet. I målet aktualiseras frågorna om när köparen skulle ha undersökt virket och om köparen reklamerat felen inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felen. (Göta hovrätt, mål T 1989-22)