Mål: T 5880-23

Prövningstillstånd

Målet rör 20 § avtalslagen och särskilt vad som krävs för att en fullmaktsgivare ska anses ha gett till känna sin avsikt att en fullmakt inte ska kunna göras gällande mot tredje man. (Svea hovrätt mål T 15473-22)