Mål: T 3537-23

Prövningstillstånd

Målet rör fråga om under vilka förutsättningar en fastighetsägare får säga upp ett tomträttsavtal till upphörande. (Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, F 15073-21)