Mål: B 3511-23

”Utlämningen av unionsmedborgaren III”

Prejudikat

Hinder har ansetts föreligga för att utlämna en unionsmedborgare för straffverkställighet i tredjeland, eftersom han har bedömts vara stadigvarande bosatt här och därmed ska jämställas med en svensk medborgare.