Mål: B 6856-23

Prövningstillstånd

Hovrätten har dömt klagandena för brott mot lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning att klagandena uppsåtligen har ingripit i strid med 4 § första stycket 2 lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. I målet aktualiseras bl.a. frågan om den skriftliga erinran som de tilltalade lämnade till målsäganden har utgjort en sådan disciplinpåföljd eller annan liknande åtgärd som avses i 6 § samma lag.(Svea hovrätt mål B 13370-22)