Mål: Ö 7177-23

Prövningstillstånd

Det har vid Nacka tingsrätt väckts en grupptalan mot staten avseende åtgärder för att nå klimatmål (det s.k. Auroramålet). Parterna har i det målet framfört olika uppfattningar när det gäller frågan om talan kan tas upp till prövning eller om den ska avvisas. Den frågan har av tingsrätten hänskjutits till Högsta domstolen. Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd i frågan om talan kan tas upp till prövning. (Nacka tingsrätt mål T 8304-22)