Mål: Ä 6724-23

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett ärende om förordnande av boutredningsman. I ärendet uppkommer frågor om rättens prövning av sökandens behörighet när ansökan grundas på ett påstående om ett legatariskt förordnande i testamente (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål Ä 2722-23).