Mål: ÖM 669-24

Prövningstillstånd

Mark- och miljömål. Ett bolag har ansökt om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken att uppföra en havsbaserad vindkraftspark. Enligt mark- och miljööverdomstolen har sökanden inte uppfyllt sin samrådsskyldighet gentemot klagandena. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om de brister som förekommit i samrådsförfarandet ska föranleda att ansökan om tillstånd avvisas eller om denna, trots bristerna, kan läggas till grund för en prövning i sak av det sökta tillståndet (partiellt prövningstillstånd).(Svea hovrätt, Mark och miljööverdomstolen mål ÖM 12531-22)