Mål: Ö 2661-24

Prövningstillstånd

Efter att tilltalad överklagat tingsrättens dom i fråga om ansvar och skadestånd överklagade åklagaren domen och yrkade fullt bifall till målsägandens skadeståndsanspråk. Fråga i målet är om åklagaren är behörig att överklaga tingsrättens dom endast beträffande målsägandens enskilda anspråk, när det är den tilltalade som har fullföljt talan i ansvarsfrågan.
(Göta hovrätt, mål B 4706-23.)