Mål: Ö 374-24, Ö 376-24

Prövningstillstånd

Ett dödsbo förvaltas av boutredningsman. En av dödsbodelägarna har i två mål väckt talan mot övriga delägare i eget namn men för boets räkning (19 kap. 12 a § ärvdabalken). De yrkanden som har framställts i sak riktar sig dock endast mot en av delägarna. Frågan i målen är om en sådan talan är tillåten.
(Svea hovrätt, mål Ö 13867-23 och Ö 13871-23)