Mål: Ö 6426-23

Prövningstillstånd

Käranden väckte i tingsrätten en talan om skadestånd på grund av förtal. Tingsrätten påbörjade handläggningen av målet enligt reglerna i 1 kap. 3 d § rättegångsbalken om förenklade tvistemål, varvid svaranden invände att målet ska handläggas som ordinärt tvistemål. Högsta domstolen har enligt 54 kap. 12 a § rättegångsbalken beslutat att pröva frågan om målet ska handläggas som ett förenklat tvistemål enligt 1 kap. 3 d § rättegångsbalken eller som ett ordinärt tvistemål. (Svea hovrätt, mål Ö 8539-23)