Mål: Ö 873-24

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat hissdispens med stöd av 56 kap. 13 § rättegångsbalken. Den huvudsakliga frågan i målet är om det föreligger en reklamationsskyldighet i hyresförhållanden.(Stockholms tingsrätt målT 13322-23)