Mål: T 9133-23

Prövningstillstånd

I rättspraxis har utvecklats en direktkravsrätt för rättsskyddsombud gentemot det försäkringsbolag som meddelat rättsskyddsförsäkring (se t.ex. NJA 2000 s. 48 och ”BWE:s rättsskyddsförsäkring” NJA 2013 s. 253 p. 3). Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om den direktkravsrätten medför att ett försäkringsbolag – såsom domstolarna har kommit fram till – kan ha rätt att direkt från rättsskyddsombudet återkräva sådan ersättning som försäkringsbolaget har betalat ut à conto till ett konto tillhörande rättsskyddsombudet (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt mål T 156-23).