Mål: Ö 7163-23

Prövningstillstånd

Klaganden har ansökt om stämning i ett förenklat tvistemål. Högsta domstolen har, med tillämpning av 54 kap. 12 a § rättegångsbalken, beslutat att pröva frågan om klaganden har rätt till ersättning för sina kostnader i processen enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.(Svea hovrätt mål FT 10622-23).