Svante O. Johansson

Född 1960

Ledamot av Högsta domstolen sedan 2011

Juris kandidatexamen 1986 vid Lunds universitet
Tingsnotariestjänstgöring 1986–1989 vid Trollhättans tingsrätt
Fiskal i Hovrätten för Västra Sverige 1990, assessor där 1992
Rättssakkunnig i justitiedepartementet 1996–1997
Sveriges dispaschör 1998–2011
Juris doktor 2001 vid Göteborgs universitet
Docent i civilrätt 2002 vid Göteborgs universitet
Innehavare av Torsten Petterssons professur i sjörätt och annan transporträtt 2005–2011 vid Göteborgs universitet
Adjungerad professor 2007–2011 (Professor II, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Oslo universitet)
Gästprofessor vid Université McGill, Montréal (QC), läsåret 2009/2010

Offentliga uppdrag

Sekreterare, expert och särskild utredare i ett flertal statliga utredningar, bl.a. beträffande vallagen, lagstiftning om transport och hantering av farliga och explosiva varor och 2016 års sjölagsutredning om tillträde till de s.k. Rotterdamreglerna. För närvarande särskild utredare i Resegarantisystemutredningen (Dir. 2021:114).
Ledamot av Rederinämnden (från 2011 Delegationen för sjöfartsstöd) 1998–2011
Ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden
Ersättare för ordföranden i Riksdagens överklagandenämnd
Suppleant för ledamot i Domarnämnden
Extern ordförande i Allmänna reklamationsnämnden

Andra uppdrag

Svensk redaktionsmedlem för Nordiske domme i sjøfartsanliggender
Medlem av redaktionsrådet för tidskriften Marius
Medlem av det akademiska rådet för tidskriften Juridisk publikation
Medlem av redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift
Styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet
Styrelseledamot i Stiftelsen för Juridiska Biblioteket
Ledamot av styrelsen för Nordisk institutt for sjørett

Författarskap m.m.

En rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen.
Omfattande undervisning och föredragshållande (främst inom civilrätt och processrätt)

 

 

Beskrivningen ovan är inte fullständig

 

Svante O. Johansson
Uppdaterad
2023-01-25