Man friad från ansvar för innehav av stark laserpekare

Mål: B 6130-18
Mannen hade medgivit innehavet av laserpekaren. Högsta domstolen har beslutat att inte döma mannen med hänvisning till en brist i straffbudets utformning.

S.k. starka laserpekare är farliga och det krävs därför tillstånd för att bl.a. köpa, inneha eller använda sådana.

Definitionen av vad som är en stark laserpekare finns i en förordning utfärdad av regeringen. Ett av de kriterier som avgör om en laserpekare är stark – och därmed tillståndspliktig – avser strålningsegenskaperna. I förordningen hänvisades beträffande klassificering av laserpekare beroende på strålningsegenskaper till en teknisk standard som finns tillgänglig på SEK Svensk Elstandards webbplats. Texten i standarden är på engelska.

Högsta domstolen har i ett tidigare avgörande kommit fram till att en straffsanktionerad författningsföreskrift i och för sig kan hämta sitt innehåll från en teknisk standard som har utarbetats av t.ex. ett privaträttsligt organ. Det gäller under förutsättning att kunskap om standarden lätt kan inhämtas av den som berörs av den och att det inte krävs betalning för att få del av den.

Genom detta avgörande har Högsta domstolen slagit fast att en person inte heller kan fällas till straffansvar om en förutsättning för att en viss gärning är brottslig, inte anges på svenska i straffbestämmelsen.