Ett avgörande om vad som händer med ett beslut om offentligt ackord när gäldenären går i konkurs

Mål: Ö 1534-19
Inom ramen för en företagsrekonstruktion avseende tre bolag hade tingsrätten beslutat om offentligt ackord. Innan besluten fick laga kraft gick bolagen i konkurs. Enligt Högsta domstolens avgörande förfaller ett ackordsbeslut i en sådan situation.

I en företagsrekonstruktion kan offentligt ackord beslutas. Ett ackordsbeslut innebär normalt att oprioriterade fordringar sätts ned till beloppet. I konkurslagen finns bestämmelser som begränsar rätten till utdelning avseende sådana fordringar om gäldenären därefter försätts i konkurs.

Högsta domstolen kommer fram till att om gäldenären går i konkurs innan ackordsbeslutet fått laga kraft så förfaller ackordsbeslutet. I den situationen får alltså ackordsbeslutet ingen verkan i konkursen.