Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i mål om användning av mobilfilm i nyhetsrapportering

Mål: T 4412-19
Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i ett mål där en mobilfilm använts vid nyhetsrapportering utan samtycke från den som hade filmat.

Patent- och marknadsöverdomstolen kom fram till att SVT var skyldigt att betala ersättning enligt upphovsrättslagen. Domstolen bedömde att SVT, genom att framställa exemplar av delar av mobilfilmen och göra dessa tillgängliga för allmänheten i tv och på internet gjort intrång i vissa upphovsrätten närstående rättigheter. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen var de inskränkningar i upphovsrätten som finns vid nyhetsrapportering inte tillämpliga. Inte heller ansågs hänsynen till yttrande- och informationsfriheten medföra att SVT hade rätt att använda mobilfilmen vid nyhetsrapporteringen.

Domen har överklagats av SVT. Högsta domstolens beslut innebär att målet kommer att tas upp till prövning i sin helhet. Nästa steg i handläggningen är att parterna ges tillfälle att komma in med skriftliga yttranden.