Bostadsrättshavare fick stå för kostnaden att spackla och måla sitt innertak efter läckage från yttertaket

Mål: T 175-19
Högsta domstolen har i en dom tagit ställning till den närmare gränsdragningen mellan bostadsrättshavarens respektive föreningens ansvar för underhåll av en bostadsrättslägenhet.

Underhållsansvaret för en bostadsrättslägenhet ligger normalt på bostadsrättshavaren. I vissa fall kan dock ansvaret för att vidta och bekosta åtgärder ändå falla på bostadsrättsföreningen. En förening har vidare ett ansvar för att återställa en lägenhet efter ingrepp i samband med fullgörandet av föreningens underhållsansvar, t.ex. efter ett stambyte.

Högsta domstolen slår i domen fast att föreningen ansvarar också när föreningen har gjort ett ingrepp i en lägenhet för att åtgärda fel eller skada som rör enbart en annan del av huset. I andra fall gäller dock huvudprincipen, vilket innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för reparationer i lägenheten och föreningen för reparationer i de delar av huset som inte tillhör lägenheten. Det gäller även när en viss skada har uppkommit både i en lägenhet och i en del av huset som föreningen har underhållsansvar för.

I det mål som Högsta domstolen nu har prövat upptäckte en bostadsrättshavare att det hade läckt in vatten genom taket i lägenheten. Läckaget berodde på otätheter i husets yttertak. De skadade delarna av innertaket byttes ut av bostadsrättsföreningen. Föreningen lät dock inte spackla och måla innertaket. Bostadsrättshavaren åtgärdade detta på egen bekostnad och begärde att föreningen skulle stå för kostnaden. Eftersom läckaget från yttertaket medfört skador både i lägenheten och i den del av huset som föreningen svarar för har det saknats förutsättningar att ålägga föreningen att bekosta åtgärderna.