Bötesstraffet för uteblivande från mönstring har skärpts

Mål: B 3928-19
Brott mot totalförsvarsplikten (uteblivande från mönstring) ledde tidigare till 500 kr i penningböter. Sedan regeringen 2017, med hänsyn till det säkerhetspolitiska läget och Sveriges försvarsberedskap, har beslutat att värnplikten ska återinföras och mönstring åter ska ske, har bötesstraffets storlek ifrågasatts. Bötesstraffet har i målet höjts till 2 000 kr.

Riksåklagaren har med hänvisning till återinförandet av värnplikten och mönstringen gjort gällande att brott mot totalförsvarsplikten har ett betydligt högre straffvärde än tidigare. Domstolarnas praxis har varierat. Riksåklagaren har därför överklagat till Högsta domstolen och begärt att straffet ska bestämmas till minst 2 000 kr.

Högsta domstolen har beaktat det bakomliggande syftet med kriminaliseringen, att det rör sig om en pliktlagstiftning, och gjort en jämförelse med andra brott. Straffet har bestämts till penningböter 2 000 kr.