Ett editionsföreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form

Mål: Ö 2232-19
Den som innehar skriftliga handlingar som kan ha betydelse som bevis kan vara skyldig att lämna ut dem till den som behöver dem i rättegången. Om innehavaren inte vill lämna ut handlingarna kan rätten, om förutsättningarna är uppfyllda, besluta om ett s.k. editionsföreläggande.

Högsta domstolen har slagit fast att ett sådant föreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form, t.ex. på ett USB-minne.

Bifogade filer