Målet gällande lärare som lyfte elev

Mål: T 4238-19
Dom i mål angående skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800) meddelas fredagen den 3 juli 2020