Sanktionsavgifter vid marknadsmanipulation

Mål: B 586-20, B 6660-19, B 2458-20
Högsta domstolen uttalar sig i tre avgöranden om hur sanktionsavgiften ska bestämmas vid överträdelser av förbudet mot marknadsmanipulation.

Målen rörde marknadsmanipulation genom handel med små volymer av aktier. Privatpersoner hade handlat med enstaka aktier med följd att aktiekursen påverkades utan att denna kursrörelse motsvarade en verklig förändring av utbudet eller efterfrågan på aktien. Högsta domstolen konstaterar att sådan handel utgör ett störningsmoment på värdepappersmarknaden som innebär en risk för marknadens integritet. 

Vid bedömningen av sanktionsavgiftens storlek ska det beaktas bl.a. hur många transaktioner överträdelsen har omfattat, hur lång tid överträdelsen har pågått och om personen tidigare har varnats för liknande beteenden. Avgifterna bestäms i de aktuella fallen till 70 000 kr, 100 000 kr respektive 120 000 kr.