Skadestånd när en dagvattenledning inte hade hanterats med tillräcklig hänsyn till grannarna

Mål: T 3372-20
En anläggning för bortförsel av dagvatten från en fastighet var trasig. Det orsakade en skada på en grannfastighet. Högsta domstolen har slagit fast att ägaren av en sådan anläggning kan bli skyldig att betala skadestånd till grannarna om anläggningen inte kontrolleras i tillräcklig utsträckning.

Grannar är skyldig att visa hänsyn mot varandra. Av det följer att en fastighetsägare inte kan låta bli att vidta åtgärder i fråga om sin anläggnings skick när sådana åtgärder rimligen kan begäras. Åtgärder kan alltså krävas när ägaren har anledning att misstänka att det kan finnas brister i anläggningens funktionalitet. Anläggningens ålder och konstruktion är då av betydelse, liksom de särskilda förhållanden som ägaren bör känna till och som kan ge upphov till stopp, flödeshinder eller rörbrott.

När det finns en inte obetydlig risk för att anläggningen inte längre fungerar på ett tillfredställande sätt, krävs att ägaren i skälig omfattning kontrollerar anläggningen och åtgärdar brister med beaktande av arten och omfattningen av de skador som kan befaras. När en ägare inte visar sådan hänsyn kan han eller hon bli ersättningsansvarig gentemot de grannar som lider skada.